Politika privatnosti | KA+
Kulturni Automat +
POLITIKA PRIVATNOSTI

sajta Kulturnog Automata + (KA+) na domenu: https://kulturniautomat.com/

U skladu se Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018), udruženje građana „Novosadski kulturni automat +“ Novi Sad, PIB: 111267699, MB: 28273223 i mail: kulturni.automat@gmail.com, Adresa: Boška Buhe br. 2a, 21000 Novi Sad (dalje: „Udruženje“).

Posećivanjem i korišćenjem ovog sajta potvrđujete da ste pročitali i razumeli ovu Politiku privatnosti. U slučaju da imate problema sa razumevanjem iste, odnosno vaših prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti možete se obratiti Udruženju na gore navedeni email.

1. Predmet

Politika privatnosti je dokument koji za cilj ima da ustanovi obim, način, svrhu i pravni osnov obrade podataka na sajtu Udruženja, na domenu: https://kulturniautomat.com/.

2. Podaci koje prikupljamo putem sajta

Udruženje putem sajta prikuplja email adrese korisnika.

Pri prijavljivanju na bilten Udruženja, u cilju primanja obaveštenja putem email-a, potrebno je da korisnik ostavi navedeni podatak, email adresu na koju želi da primi bilten.

Udruženje ne odgovara za podatake predate samoinicijativno od strane bilo kojeg lica. Udruženje ne može zabraniti licu da samostalno prosledi određene informacije, pa i lične podatke email-om ili porukom na društvenim mrežama, a koji podaci nisu traženi ili koji nisu od značaja za Udruženje.

3. Pravni osnov prikupljanja podataka

Pravni osnov za prikupljanje email adresa, je pristanak korisnika sajta.

4. Svrha prikupljanja podataka

Svrha za prikupljanje email adresa je omogućavanje korisniku da se prijavi na bilten, odnosno da se prijavi Udurženju kako bi bio informisan putem email komunikacije o dešavanjima o kojima Udruženje izveštava u okviru sprovođenja svojih statutarnih ciljeva.

5. Zaštita podataka

Prikupljani podaci se čuvaju u elektronskoj formi, u bazama podataka kojima pristup ima ograničen broj lica. Elektronski sistem je zaštićen antivirusom.

Hosting kompanija je u obavezi da podatke o ličnosti sa kojima dolazi u kontakt u vezi sa sajtom Udruženja, tretira na isti način kao što Udruženje tretira ove podatke.

U slučaju veće opasnosti po podatke ili veće ugroženosti podataka, kao što su curenje podataka, hakerski napad, krađe baza podataka, Udruženje će o tome obavestiti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

U slučaju sumnje da je neovlašćeno pristupljeno računarskim uređajima u vlasništvu Udruženja, Udruženje će u najbržem mogućem vremenu promeniti šifre i preduzeti druge neophodne mere kako bi sprečio buduće aktivnosti koje vređaju sigurnost podataka o ličnosti.

6. Rok čuvanja podataka

Podaci koje Udruženje prikuplja, prikupljaju se na neodređeno vreme, obzirom da obaveštavanje i slanje biltena putem email-a nisu ograničeni vremenom, već je ovo posao koji se vrši u kontinuitetu.

U slučaju da korisnik žali da obustavi ovakav vid obaveštavanja, on može da povuče saglasnost za ovaj vid komunikacije sa Udruženjem i da traži brisanje ličnih podataka, što će Udruženje ispoštovati u najbržem mogućem roku.

7. Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Udruženje ne donosi odluke i ne vrši profilisanje automatizovano.

8. Prava lica čiji se podaci obrađuju

Lice čiji se podaci obrađuju putem sajta Udruženja imaju sledeća prava u pogledu zaštite podataka o ličnosti:

- Pravo na informisanje - Lica na koja se podaci odnose imaju pravo da budu informisani o svojim pravima, obavezama i o pitanjima koja se odnose na obradu njihovih podataka o ličnosti, u smislu ZZPL čak i pre nego što počne obrada tih podataka.

- Pravo na pristup - Lica na koja se podaci odnose imaju pravo da zahtevaju od Udruženja da omogući pristup njihovim podacima o ličnosti, odnosno pravo da utvrde predmet, način, svrhu i obim obrade tih podataka, kao i na postavljanje pitanja o samoj obradi.

- Pravo na ispravku i dopunu - Nakon izvršenog uvida, lica na koja se podaci odnose imaju pravo da od Udruženja zahtevaju ispravku, dopunu, odnosno ažuriranje obrađivanih podataka o ličnosti.

- Pravo na brisanje - Lice na koje se podaci odnose može zahtevati od Udruženja brisanje njihovih podataka o ličnosti u skladu sa ZZPL, kao i prekid, odnosno privremenu obustavu obrade.

- Pravo na povlačenje pristanka za obradu - U situacijama kada je pravni osnov za obradu ličnih podataka saglasnost lica na koje se podaci odnose, to lice ima pravo da u bilo kom trenutku povuče datu saglasnost, u pisanom obliku.

- Pravo na ograničenje obrade - Lice na koje se podaci odnose, shodno ZZPL, ima pravo da zahteva od rukovaoca da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči.

- Pravo na prenosivost podataka - Lice na koje se podaci odnose može da zahteva prenošenje podataka o ličnosti drugom rukovaocu, kada je to tehnički izvodljivo, odnosno kada se lični podaci, koji su predmet zahteva za prenošenje, nalaze u strukturiranom i mašinski čitljivom formatu.

- Pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka - Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koga se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka, kao i da se na to lice ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se protivi obradi ličnih podataka u cilju direktnog marketinga i zatraži ograničenje obrade u nekim drugim slučajevima.

Ukoliko rukovalac namerava da dalje obrađuje podatke o ličnosti u drugu svrhu koja je različita od one za koju su podaci prikupljeni, rukovalac je dužan da pre započinjanja dalje obrade, licu na koje se podaci odnose, pruži informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve bitne informacije u skladu sa pravom na informisanje lica čiji se podaci obrađuju.

9. Prenos podataka trećim licima

Udruženje ne prenosi podatke trećim licima u zemlji i inostranstvu, osim uz izričit pristanak lica i u izuzetnim, zakonom propisanim situacijama, bez dozvole lica. Lični podaci ustupiće se javnim organima samo kada je to zakonom propisano.

10. Mehanizmi zaštite podataka o ličnosti

Mehanizmi zaštite podataka ličnosti koji se stavljaju na raspolaganje svakom licu koje smatra da su njegovi podaci ugroženi ili povređeni su unutrašnji i spoljašnji mehanizmi. Unutrašnji podrazumeva prijavu licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti u Društvu, a spoljašnji predstavlja mehanizam zaštite pred nadležnim državnim organom.

10.1. Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti

Lice za zaštitu podataka o ličnosti je Dalibor Belić, direktor Udruženja.

U slučaju svake povrede podataka o ličnosti, korisnik sajta ima pravo da se obrati licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti.

U slučaju da lice na koje se podaci odnose nije zadovoljno odgovorom Udruženja na zahtev za ispunjavanje prava u pogledu zaštite ličnih podataka, ima pravo da podnese žalbu nadležnom organu.

10.2. Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti na teritoriji Republike Srbije je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, email-om (office@poverenik.rs) ili telefonom (+381 11 3408 900).

11. Izmene Politike privatnosti

Udruženje zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti, u svakom trenutku kada se to čini prigodno, a sve izmene stupaju na snagu danom njihove objave. O svim značajnijim promenama ćete biti skladno obavešteni

Napomena: Sajt Udruženja može sadržati linkove ka drugim sajtovima koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici zaštite privatnosti. Ukoliko pristupite drugim sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih sajtova mogu tražiti informacije od Vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od Politike privatnosti Udruženja.

U Novom Sadu

Dana 27.04.2020. godine